FÖRSLITNINGSSKADOR PÅ VOLVO LINAN

Så många förslitningsskador anmäls på Volvolinan

GP Granskar • Volvos bilar marknadsförs med fokus på säkerhet. Men för de anställda på fabriken i Torslanda är situationen inte lika säker. Under de senaste fem åren har det gjorts närmare tusen anmälningar om arbetssjukdomar på Volvo Cars i Göteborg – i snitt en varannan dag.

Utslitna axlar, värkande ryggar och ihållande smärta i händerna. Det är exempel på skador som har drabbat anställda på Volvo Cars i Göteborg de senaste åren. Mellan 2014 och 2018 har 991 arbetssjukdomar anmälts på arbetsplatsen, enligt statistik från Arbetsmiljöverket – i snitt en anmälan varannan dag.

Bara förra året gjordes 318 anmälningar, att jämföra med 122 anmälningar under 2014.

– Det är en dramatisk ökning som framförallt rör ergonomiska problem. De är möjliga att förebygga – och det är arbetsgivarens skyldighet att göra så, säger Lotta Dellve som är professor på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

829 av händelserna – fler än åtta av tio – har sin grund i bristande ergonomi på fabriksgolvet. Det handlar då till stor del om repetitivt arbete med tunga lyft, vibrerande verktyg eller långvarigt jobb i krångliga arbetsställningar – med armarna över axlarna eller i framåtböjda eller vridna positioner.

Så gamla är de som skadas på Volvo Cars

Mellan 2014 och 2018 har 991 arbetssjukdomar registrerats på Volvo Cars i Göteborg – i snitt en skada varannan dag. Närmare 40 procent av de drabbade är under 30 år gamla.

– Och de som redan har besvär behöver ofta anpassat arbete för att kunna arbeta. Det kan innebära att de som inte ännu sjukskrivits på grund av besvär belastas hårdare. Det är ett organisatoriskt problem att göra anpassningar som innebär att man ska kunna arbeta kvar även i högre åldrar och trots besvär, säger Lotta Dellve.

En annan montör ska ha fått jobba länge på en tuff station med framåtböjd rygg. Enligt anmälan ska bytet av arbetsuppgifter ha varit eftersatt på grund av dåligt personalläge. För montören har det repetitiva jobbet lett till smärtor i ländryggen som sitter i ända till kvällen.

884 arbetsolyckor sedan 2014

Under samma period har också 884 arbetsolyckor anmälts på Volvo Cars i Göteborg. Det handlar då bland annat om förlorad kontroll av handverktyg, maskiner, transportmedel eller tappade föremål. Även flera fall från olika höjder eller fysisk överbelastning återfinns i statistiken.

Allvarliga arbetsskador och tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket och kallas för 3:3a-anmälningar. Med tillbud menas händelser som skulle kunna ha lett till en allvarlig arbetsskada med fara för liv och hälsa.

Mellan 2014 och 2018 gjordes det 52 sådana anmälningar i Göteborg. Det har skett en ökning av antalet anmälningar – från två stycken 2014 till 18 stycken 2018. Något som delvis kan förklaras med att Volvo ökade sin bemanning i samband med att man startade ett tredje skift 2015.

Enligt Business Region Göteborg har Volvo Cars 16 475 anställda i Göteborg 2018. Men att använda den siffran för att se om antalet anmälda arbetssjukdomar- och skador på Volvo Cars är högre än på andra företag eller i andra branscher ger en osäker kalkyl.

När GP efterfrågar underlaget till Arbetsmiljöverkets årliga arbetsskadestatistik hänvisas till sekretess. Inte heller Statistiska Centralbyrån (SCB), som samlar in uppgifterna om antalet anställda på enskilda företag, lämnar ut siffrorna. Volvo själva säger i sin tur att de inte vet vilka anställningsuppgifter som Arbetsmiljöverket använder sig av när det handlar om arbetsskadestatistik.

– Det är synd att det saknas siffror som är jämförbara. Det borde ligga i företagens egna intressen att kunna göra jämförelser med andra företag, säger Lotta Dellve.

TEXT

Stefan Bjarnefors